ติดต่อ - คุณเอกซ์
โทร 081-655-2558

ประวัติผู้บริหาร


ชื่อคุณมนตรี บุญเป็งแก้ว
ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ปริญญาตรีการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโทEX-MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การทำงานผู้จัดการฝ่ายการเงิน ในบริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์


ชื่อคุณธนุศักดิ์ ประเสริฐไชยกุล
ตำแหน่งที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีอากร
ปริญญาตรีการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA) ตั้งแต่ปี 2546
การทำงานเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีอากร 5 บริษัทฯ


ชื่อคุณชนาเทพ คิ้วเที่ยง
ตำแหน่งที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย
ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การทำงานผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย ในบริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์